สวัสดิการเกี่ยวกับค่าบริการทางทันตกรรม

  • การรักษาทางทันตกรรมตามรายหัตถการหรือรายโรค การตรวจ รังสีวินิจฉัย การเคลือบฟลูออไรด์ การเคลือบหลุมร่องฟัน ค่าเครื่องมือ ค่ายาพื้นฐานที่ใช้ และวัสดุสิ้นเปลือง
พนักงานครอบครัวของพนักงาน
วงเงินที่เบิกค่ารักษาพยาบาลได้
เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง

 
ในวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท ต่อคนต่อปีงบประมาณ
เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง
 
ในวงเงินไม่เกิน 3,000 บาท ต่อครอบครัวต่อปีงบประมาณ
สถานพยาบาลที่เบิกค่ารักษาพยาบาลได้1. โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2. สถานพยาบาลของทางราชการ
3. สถานพยาบาลของเอกชนที่จัดตั้งขึ้นถูกต้องตามกฎหมาย
1. โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2. สถานพยาบาลของทางราชการ
3. สถานพยาบาลของเอกชนที่จัดตั้งขึ้นถูกต้องตามกฎหมาย
  • การใส่ฟันเทียมและอุปกรณ์
พนักงานครอบครัวของพนักงาน
วงเงินที่เบิกค่ารักษาพยาบาลได้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงตามประเภทและไม่เกินอัตรา
ที่กระทรวงการคลังกำหนด

 
* ไม่รวมกับวงเงิน 5,000 บาท ต่อคนต่อปีงบประมาณ
เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงตามประเภทและไม่เกินอัตรา
ที่กระทรวงการคลังกำหนด

 
* ไม่รวมกับวงเงิน 3,000 บาท ต่อครอบครัวต่อปีงบประมาณ
สถานพยาบาลที่เบิกค่ารักษาพยาบาลได้1. โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2. สถานพยาบาลของทางราชการ
3. สถานพยาบาลของเอกชนที่จัดตั้งขึ้นถูกต้องตามกฎหมาย
1. โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2. สถานพยาบาลของทางราชการ

** ให้แนบหนังสือรับรองของทันตแพทย์เกี่ยวกับการรับบริการทางทันตกรรมตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด พร้อมใบเสร็จรับเงินเพื่อประกอบการขอเบิกค่ารักษาพยาบาลจากมหาวิทยาลัย

แบบรายงานการตรวจรักษาฟันและโรคเหงือก