ความก้าวหน้าทางอาชีพสายวิชาการ

ปฏิทินการรับเอกสารเสนอขอตำแหน่งและการส่งวาระการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2567

หมายเหตุ** หากส่งเรื่องถึงส่วนทรัพยากรบุคคลหลังวันสุดท้ายที่รับเรื่อง จะถูกนำไปพิจารณาในรอบการประชุมครั้งถัดไป เนื่องจากมะกระบวนการก่อนนำเสนอที่ประชุม ก.พ.ว.

มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมให้พนักงานมีความก้าวหน้าในสายอาชีพในสายอาชีพ ประเภทสายวิชาการ โดยมีรายละเอียดดังนี้