สารสนเทศทรัพยากรบุคคล

จำนวนพนักงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จำนวนบุคลากร   จำแนกตามหน่วยงานและประเภท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ตุลาคม
พฤศจิกายน
 ธันวาคม
มกราคม
 กุมภาพันธ์
มีนาคม 
เมษายน 
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน

ตำแหน่งทางวิชาการ  (รวมพนักงานสายบริหารวิชาการ)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ตุลาคม
พฤศจิกายน
 ธันวาคม
มกราคม
 กุมภาพันธ์
มีนาคม 
เมษายน 
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน