การฌาปนกิจสงเคราห์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(กฌ.มทส.)

มีวัตถุประสงค์เพื่อทำการสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน  ในการจัดการศพ และสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิก

ที่ถึงแก่กรรมด้วยเงินสงเคราะห์ โดยไม่ประสงค์จะหากำไรมาแบ่งปันกัน

คุณสมบัติผู้สมัคร

(1)  เป็นพนักงาน ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวของมหาวิทยาลัย หรือ

(2)  เป็นบิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรโดยชอบด้วย  กฎหมายของบุคคลตามข้อ (1)

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกให้ยื่นใบสมัครตามแบบฟอร์มและวิธีการที่ ก.ฌ.มทส. กำหนด

  • เงินค่าสมัคร 50 บาท
  • เงินค่าบำรุงรายปี ปีละ 20 บาท

เงินสงเคราะห์ เมื่อสมาชิกคนใดคนหนึ่งถึงแก่ความตายสมาชิกทุกคนมีหน้าที่ต้องออกเงินสงเคราะห์
เพื่อเป็นค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวให้แก่ครอบครัวของสมาชิกที่ตายนั้น  รายละ 20 บาท
มีวัตถุประสงค์เพื่อทำการสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน  ในการจัดการศพ และสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิก
ที่ถึงแก่กรรมด้วยเงินสงเคราะห์ โดยไม่ประสงค์จะหากำไรมาแบ่งปันกัน