สารสนเทศทรัพยากรบุคคล

จำนวนพนักงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ตำแหน่งทางวิชาการ  (รวมพนักงานสายบริหารวิชาการ)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม 
มกราคม
 กุมภาพันธ์ 
 มีนาคม
เมษายน 
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน