แนะนำหน่วยงาน

พันธกิจ

มุ่งการพัฒนาการบริหารและการให้บริการด้านงานบริหารทรัพยากรบุคคลที่ถูกต้องรวดเร็ว ทันสมัย มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ดึงดูด พัฒนา และรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรบุคคล
ที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม อันจะสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยสามารถดําเนินภารกิจได้บรรลุตามปณิธานที่ตั้งไว้ รวมถึงการมีระบบบริหารงานบุคคลที่มีมาตรฐานสากล

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลอย่างต่อเนื่อง มุ่งสู่ความเป็นสากล และสร้างความ พึงพอใจแก่ผู้รับบริการ

บุคลากร

หัวหน้าส่วนทรัพยากรบุคคล

นางสาวณัฐภา อินทร์อิ่ม
E-mail: nattapa.in@sut.ac.th
Tel: 66-4422-4061
Fax: 66-4422-4060

งานบริหารทรัพยากรบุคคล

หัวหน้างานบริหารทรัพยากรบุคคล

นางสาวอิสราภรณ์ วิทยากรณ์
E-mail: issa@sut.ac.th
Tel: 66-4422-4710
Fax: 66-4422-4060

น.ส.ศรีวิสา ตลับทอง
E-mail: sreewisa@sut.ac.th
Tel: 66-4422-4063
Fax: 66-4422-4060

นายพลวันต์ ปฐมปณิธิ
E-mail: ponrawan@sut.ac.th
Tel: 66-4422-4066
Fax: 66-4422-4060

นางสาวรษา เกียรติอมรเวช
E-mail: rasa@sut.ac.th
Tel: 66-4422-4065
Fax: 66-4422-4060

นางเพ็ญประภา ไกรสำโรง
E-mail: penprapa@sut.ac.th
Tel: 66-4422-4719
Fax: 66-4422-4060

นางสาวพิชญาย์ กวีรัตนสกุลชัย
E-mail: phicha.k@sut.ac.th
Tel: 66-4422-3861
Fax: 66-4422-4060

นางสาวกาญจนาไศย์ ศรีพันธุ์
E-mail: Kanjanasai@sut.ac.th
Tel: 66-4422-4774
Fax: 66-4422-4060

งานสวัสดิการและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

หัวหน้างานสวัสดิการและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

นางพนิดา โพธิ์ประสพกุล
E-mail: panida@sut.ac.th
Tel: 66-4422-4064
Fax: 66-4422-4060

นางสาวสุนันทา บริบาลประสิทธิ์
E-mail: sunanta@sut.ac.th
Tel: 66-4422-4711
Fax: 66-4422-4060

นางสาวปภาดา มาโนชญ์ธนัง
E-mail:paphada@sut.ac.th
Tel: 66-4422-4712
Fax: 66-4422-4060

งานยุทธศาสตร์และพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หัวหน้างานยุทธศาสตร์และพัฒนาทรัพยากรบุคคล


E-mail:
Tel:
Fax:

นางสุจิตรา วงศ์พรหม
E-mail: sujita@sut.ac.th
Tel: 66-4422-4718
Fax: 66-4422-4060

นางสาวสุขศิริ ประสงค์ทรัพย์
E-mail: suksiri.p@sut.ac.th
Tel: 66-4422-4055
Fax: 66-4422-4060

นายธนโชติ เขื่อนโยธา
E-mail: Thanachot.K@sut.ac.th
Tel: 66-4422-3860
Fax: 66-4422-4060

งานระบบดิจิทัลเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล

หัวหน้างานระบบดิจิทัลเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล

นายณัฐพงศ์ ซื่อสัตย์
E-mail:nattapong.s@sut.ac.th
Tel: 66-4422-4774
Fax: 66-4422-4060

นายอัครพล จำปานิล
E-mail: akarapone@sut.ac.th
Tel: 66-4422-4056
Fax: 66-4422-4060

นางสาวรัตนา เกี้ยวกระโทก
E-mail: Rattana.Keaw@sut.ac.th
Tel: 66-4422-3650
Fax: 66-4422-4060

งานบริหารทั่วไปและส่งเสริมระบบคุณธรรม

หัวหน้างานบริหารทั่วไปและส่งเสริมระบบคุณธรรม

นางสาวปาริชาต ปิยะวงศ์
E-mail: paricha@sut.ac.th
Tel: 66-4422-4714
Fax: 66-4422-4060

นางจุฑามาศ พฤทธิศาลิทร
E-mail: juthamas@sut.ac.th
Tel: 66-4422-4059
Fax: 66-4422-4060

นางวันวิสาข์ ว่องประชานุกูล
E-mail: wanvisa@sut.ac.th
Tel: 66-4422-4713
Fax: 66-4422-4060

นางสาววิพาณู สีม่วงงาม
E-mail: wipanu@sut.ac.th
Tel: 66-4422- 4062
Fax: 66-4422-4060