2567

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment: ITA)

  • o18 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  • o19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี