การได้รับเงินชดเชย

เหตุที่จ่ายเงินชดเชย ต้องออกจากงานหรือเลิกจ้างกรณี

หลักเกณฑการจ่ายเงินชดเชย