บุคลากร

นายณัฐพงศ์ ซื่อสัตย์ (หัวหน้างาน)
E-mail: nattapong.s@sut.ac.th
Tel: 66-4422-4774
Fax: 66-4422-4060
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์

นายอัครพล จำปานิล
E-mail: akarapone@sut.ac.th
Tel: 66-4422-4056
Fax: 66-4422-4060
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์

นางสาวกาญจนาไศย์ ศรีพันธุ์
E-mail: Kanjanasai@sut.ac.th
Tel: 66-4422-4447
Fax: 66-4422-4060
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่โครงการ

นางสาวรัตนา เกี้ยวกระโทก
E-mail: Rattana.Keaw@sut.ac.th
Tel: 66-4422-3650
Fax: 66-4422-4060
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่โครงการ