ตรวจสุขภาพประจำปี

** กรณีพนักงานมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจตรวจสุขภาพประจำปี ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ให้ไปตรวจสุขภาพประจำปีได้ในสถานพยาบาลของทางราชการ มหาวิทยาลัยจะออกค่าใช้จ่ายให้เท่าที่จ่ายจริง ทั้งนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยเสียก่อน