บ้านพักบุคลากร

(1)  บ้าน

(2)  อาคารที่พักเดี่ยว

(3) อาคารที่พักคู่

หลักเกณฑ์พื้นฐานในการเข้าพัก

(1) บ้าน บุคลากรและมีผู้อยู่ในอุปการะไม่น้อยกว่า 2 คน

(2) อาคารที่พักคู่ บุคลากรและมีผู้อยู่ในอุปการะ 1 คน

(3) อาคารที่พักเดี่ยว ผู้ที่ไม่มีผู้อยู่ในอุปการะ

สิทธิและหลักเกณฑ์การพักอาศัย

แบบเข้าพักอาศัยบ้านพักบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

(1) มีภารกิจตามหน้าที่ของตำแหน่ง ซึ่งจำเป็นต้องปฏิบัติหน้าที่

     นอกเวลาทำการปกติเป็นประจำ ณ ที่ตั้งของมหาวิทยาลัย

(2) มีความเดือดร้อนเรื่องที่พัก หรือการเดินทาง

(3) ตนเองหรือคู่สมรส ไม่เป็นเจ้าของหรือมีที่พักใน อ.เมือง จ.นครราชสีมา

แบบเข้าพักอาศัยบ้านพักบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

แบบคำขอให้ผู้อยู่ในอุปการะเข้าพักอาศัยในบ้านพักบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

แบบคำขอบ้านพักบุคลากร หรือ แบบคำขอพักอาศัยหลังครบ 8 ปี

แบบส่งคืนบ้านพักบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

แบบขอคืนเงินประกันความเสียหายบ้านพักบุคลากร