รางวัลเชิดชูเกียรติ

มหาวิทยาลัยกำหนดรางวัลเชิดชูเกียรติเพื่อมอบให้แก่พนักงานดีเด่น ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ว่าด้วยการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติสำหรับพนักงานดีเด่น ดังนี้