สวัสดิการค่าพวงหรีด หรือดอกไม้ หรือเครื่องสักการะเพื่อวางเคารพศพและค่าใช้จ่ายการเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม

1. สวัสดิการค่าพวงหรีด หรือดอกไม้ หรือเครื่องสักการะเพื่อวางเคารพศพ

 • มหาวิทยาลัยกำหนดจัดสวัสดิการเป็นค่าพวงหรีด หรือดอกไม้ หรือเครื่องสักการะ เพื่อวางเคารพศพแก่บุคคล ดังต่อไปนี้
 1. พนักงาน ลูกจ้าง และคณะกรรมการ
 2. คู่สมรสโดยชอบด้วยกฎหมายของพนักงาน ลูกจ้าง และคณะกรรมการ
 3. บิดา มารดา ของพนักงาน ลูกจ้าง และคณะกรรมการ
 4. บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของพนักงาน ลูกจ้าง และคณะกรรมการ
 5. บุคคลผู้มีคุณูปการ หรือบุคคลที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร
  *คณะกรรมการ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 • กำหนดอัตราเงินสวัสดิการเป็นค่าพวงหรีด หรือดอกไม้ หรือเครื่องสักการะเพื่อวางเคารพศพ ดังนี้
 1. เขตกรุงเทพและปริมณฑล  เบิกได้ตามจ่ายจริงแต่ไม่เกิน 1,500 บาท
 2. จังหวัดอื่น นอกเหนือจากข้อ 1) เบิกได้ตามจ่ายจริงแต่ไม่เกิน 1,000 บาท

2. สวัสดิการการเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ในนามมหาวิทยาลัย

 • มหาวิทยาลัยกำหนดจัดสวัสดิการการเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ในนามมหาวิทยาลัย ให้แก่บุคคล ดังต่อไปนี้
 1. พนักงาน ลูกจ้าง และคณะกรรมการ
 2. คู่สมรสโดยชอบด้วยกฎหมายของพนักงาน และคณะกรรมการ
 3. บิดา มารดา ของพนักงาน และคณะกรรมการ
 4. บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของพนักงาน และคณะกรรมการ
 5. บุคคลผู้มีคุณูปการ หรือบุคคลที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร
  *คณะกรรมการ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 • กำหนดอัตราเงินค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ในนามมหาวิทยาลัย ดังนี้
 1. เงินทำบุญในการเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม เบิกจ่ายได้ตามจ่ายจริงแต่ไม่เกิน 3,000 บาท
 2. การเดินทางโดยรถยนต์ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถยนต์ ค่าผ่านทางพิเศษ ให้เบิกจ่ายได้ตามจ่ายจริงแต่ไม่เกิน 30,000 บาท ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย กรณีรถยนต์ส่วนกลางของมหาวิทยาลัยมีภารกิจอื่นซึ่งไม่อาจใช้ในภารกิจนี้ได้ ให้เช่ารถยนต์จากภายนอก ให้เบิกจ่ายได้ตามจ่ายจริงแต่ไม่เกิน 30,000 บาท
 • ขั้นตอนการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม

ให้รองอธิการบดีที่เกี่ยวข้อง หรือผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานต้นสังกัดที่ไปร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม เป็นผู้เบิกจ่าย โดยขออนุมัติจากมหาวิทยาลัยตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด และใช้เอกสารประกอบการขอเบิกจ่าย ดังนี้

 1. เงินทำบุญในการเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม เอกสารที่ใช้ประกอบการขอเบิกจ่าย ได้แก่ ใบสำคัญรับเงิน ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยมีรองอธิการบดีที่เกี่ยวข้อง หรือผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานต้นสังกัดที่ไปร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม เป็นผู้ลงนามในช่องผู้รับเงิน ผู้จ่ายเงิน
 2. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทาง เอกสารที่ใช้ประกอบการขอเบิกจ่าย ได้แก่ แบบฟอร์มการขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 • การไปร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ในนามมหาวิทยาลัย
 1. กรณีบุคคลผู้มีคุณูปการ หรือบุคคลผู้ที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร หรือคณะกรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรส บุตร บิดา มารดาของคณะกรรมการ ผู้บริหาร ได้ถึงแก่กรรม ให้รองอธิการบดีที่เกี่ยวข้อง หรือผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานต้นสังกัดไปร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมตามวันที่กำหนด
 2. กรณีพนักงาน ลูกจ้าง รวมถึงคู่สมรส บุตร บิดา มารดาของพนักงานได้ถึงแก่กรรม ให้ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานต้นสังกัดของพนักงานหรือลูกจ้างไปร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ตามวันที่กำหนด