เข็ม มทส. ทองคำ

บุคคลที่จะได้รับการพิจารณาให้ได้รับเข็ม มทส. ทองคำ จะต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

** หากมหาวิทยาลัยเห็นว่าผู้ใดมีคุณสมบัติที่จะได้รับการพิจารณาให้ได้รับเข็ม มทส.ทองคำ
แต่อายุงานน้อยกว่า 10 ปี ให้เสนอต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นกรณีไป