เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมควรได้รับการเสนอขอพระราชทาน

  • มีความประพฤติดี
  • ไม่เคยต้องโทษ เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
  • ไม่เคยถูกเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามกฏหมายนี้หรือตามกฏหมายอื่น

การเสนอขอพระราชทาน

  • ผู้เสนอขอพระราชทานคือหน่วยงานที่ได้รับประโยชน์มากที่สุด เช่น ส่วนราชการระดับกรม สภากาชาดไทย โดยผ่านการกลั่นกรองของกระทรวงเจ้าสังกัด (ถ้ามี) และส่งเรื่องให้สำนักเลขานุการคณะรัฐมนตรี
  • สำนักเลขานุการคณะรัฐมนตรี ตรวจสอบคุณสมบัติ นำเสนอคณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และดำเนินการเกี่ยวกับการนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ลักษณะการกระทำความดีความชอบที่ใช้ในการเสนอขอพระราชทาน

มีผลงานอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน

การบริจาคทรัพย์สินเพื่อสาธาณประโยชน์