เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

   อัตราค่ารักษาพยาบาลพนักงานและครอบครัวพนักงานที่เข้ารับการรักษาพยาบาล ในสถานพยาบาลของทางราชการและโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ทั้งประเภทผู้ป่วยนอกและประเภทผู้ป่วยใน มีดังนี้

อัตราค่ารักษาพยาบาลพนักงานและครอบของครัวพนักงานเมื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลใน สถานพยาบาลของเอกชนที่มหาวิทยาลัยกําหนด ประเภทผู้ป่วยใน มีดังต่อไปนี้ 

อัตราค่ารักษาพยาบาลเมื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของเอกชนที่ มหาวิทยาลัยกําหนด กรณีการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก

เมื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของเอกชนที่มหาวิทยาลัยมิได้กําหนด การให้เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลครอบคลุมแต่เฉพาะการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในเท่านั้น และให้เป็นไปตามอัตราดังต่อไปนี้