หลักสูตรอบรม

การบริหารงานบุคคล
การบริหารแผนงาน งบประมาณ และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
การบริหารพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง
หลักสูตร e-learning เกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรม

Website/ link เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองเพิ่มเติม
(อ้างอิงจาก หลักสูตรการพัฒนาจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ)

หลักสูตรอบรมภายนอก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564