กำหนดให้วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เป็นวันหยุดทำการกรณีพิเศษ