การพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

แบบประเมินผล แบบปัจจุบัน

แบบเสนอเพื่อปรับปรุง