แบบฟอร์มกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Published by admin on

ข้อมูลพื้นฐานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

  1. พื้นฐานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสิทธิประโยชน์ด้านภาษีที่สมาชิกควรทราบ
  2. ข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
  3. ข้อมูลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำหรับสมาชิกใหม่เพื่อให้ศึกษาก่อนสมัคร
  4. ใบสมัคร หนังสือระบุผู้รับผลประโยชน์ และใบเลือกแผนการลงทุน สำหรับสมาชิกใหม่

แบบฟอร์มกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีซึ่งจดทะเบียนแล้ว

กรณีที่ 1 สมัครสมาชิกใหม่

  1.1 กรณีนายจ้างไม่เปิดให้สมาชิกเลือกลงทุนได้ด้วยตนเอง (NON Choice) ให้พนักงานใหม่ที่จะเข้ากองทุนกรอกข้อมูลใน2 แบบฟอร์ม ดังนี้ส่งให้คณะกรรมการกองทุน และให้คณะกรรมการกองทุนเก็บไว้ที่บริษัทเพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิง  (ไม่ต้องส่งมาให้ทาง เอไอเอ)

·   แบบฟอร์ม 1      “ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก” (ไม่ต้องส่งมาให้ทางเอไอเอ)

·    แบบฟอร์ม 2      “หนังสือระบุผู้รับผลประโยชน์” (ไม่ต้องส่งมาให้ทางเอไอเอ)

เฉพาะ สมาชิกที่มีสัญชาติอเมริกัน และสมาชิกที่มีข้อบ่งชี้ถึงการมีสัญชาติอเมริกัน ให้นำส่งสำเนาแบบฟอร์ม พร้อมกับสำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางของสมาชิก โดยขีดฆ่าข้อมูล“ศาสนาและกรุ๊ปเลือด” และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) และแบบฟอร์ม W9หรือ W8BEN ฉบับจริงพร้อมกับแบบฟอร์มความยินยอมตามกฎหมาย FATCA (FATCAConsent Form) ฉบับจริงที่กรอกและลงนามพร้อมลงวันที่โดยสมาชิกให้เอไอเอภายใน30 วันนับแต่วันที่สมาชิกเข้าเป็นสมาชิกกองทุน(สำหรับสมาชิกรายอื่นให้เก็บเอกสารไว้ที่บริษัทเพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิง)

1.2 เฉพาะกรณีนายจ้างเปิดให้สมาชิกเลือกลงทุนได้ด้วยตนเอง (Employee’s choice) ให้พนักงานใหม่ที่จะเข้ากองทุนกรอกข้อมูลใน 4แบบฟอร์ม ดังนี้

·    แบบฟอร์ม 1      “ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก” (ไม่ต้องส่งมาให้ทางเอไอเอ)

·    แบบฟอร์ม 2      “หนังสือระบุผู้รับผลประโยชน์” (ไม่ต้องส่งมาให้ทางเอไอเอ)

·    แบบฟอร์ม 12    หนังสือแจ้งความจำนงเลือกแผนการลงทุนครั้งแรก/ เปลี่ยนแผนการลงทุน

·     แบบฟอร์ม 17    “แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกแผนการลงทุน” (MemberRisk Profile)

ให้ทางบริษัทส่งแบบฟอร์ม 12 และแบบฟอร์ม17ฉบับจริงมาให้ทางเอไอเอตามที่อยู่ข้างต้น โดยแบบฟอร์ม 1และแบบฟอร์ม 2 ให้คณะกรรมการกองทุนเก็บไว้ที่บริษัทเพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิง(ไม่ต้องส่งมาให้ทาง เอไอเอ)

ทั้งนี้ หากไม่ส่งแบบฟอร์ม 12 ให้ถือว่าสมาชิกเลือกแผนการลงทุน (Default Plan) ตามที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งบริษัทจัดการของแต่ละรายนายจ้าง

เฉพาะ สมาชิกที่มีสัญชาติอเมริกัน และสมาชิกที่มีข้อบ่งชี้ถึงการมีสัญชาติอเมริกัน ให้นำส่งสำเนาแบบฟอร์ม 1 พร้อมกับสำเนาบัตรประชาชน

หรือหนังสือเดินทางของสมาชิก โดยขีดฆ่าข้อมูล “ศาสนาและกรุ๊ปเลือด”และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) และแบบฟอร์ม W9หรือ W8BEN ฉบับจริงพร้อมกับแบบฟอร์มความยินยอมตามกฎหมาย FATCA (FATCAConsent Form) ฉบับจริงที่กรอกและลงนามพร้อมลงวันที่โดยสมาชิกให้เอไอเอภายใน 30 วันนับแต่วันที่สมาชิกเข้าเป็นสมาชิกกองทุน (สำหรับสมาชิกรายอื่นให้เก็บเอกสารไว้ที่บริษัทเพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิง)

กรณีที่ 2 สมาชิกสิ้นสุดสมาชิกภาพ  ให้กรรมการกองทุน หรือฝ่ายบุคคลแจ้งให้เอไอเอทราบโดยเร็วที่สุด (โดยแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหนังสือเดินทางของสมาชิกที่ลาออกในทุกกรณี โดยขีดฆ่าข้อมูล “ศาสนาและกรุ๊ปเลือด”

                2.1 กรณีขอถอนเงินออกจากกองทุน

1.    แบบฟอร์ม 3.1 “หนังสือลาออกจากการเป็นสมาชิกกองทุน” (สำหรับสมาชิกกองทุนกรอก) ให้สมาชิกกองทุนกรอกรายละเอียดและส่งให้คณะกรรมการกองทุนเก็บไว้ที่บริษัทเป็นหลักฐาน (ไม่ต้องส่งมาให้ทางเอไอเอ)

2.    แบบฟอร์ม 3 “หนังสือแจ้งการสิ้นสุดสมาชิกภาพ” (สำหรับบริษัทกรอก) (excel file) ให้คณะกรรมการกองทุนกรอกรายละเอียดการสิ้นสุดสมาชิกภาพในทุกกรณีของสมาชิกข้างต้นทุกคน และลงนามโดยคณะกรรมการกองทุนผู้มีอำนาจลงนาม (ตามแบบลายมือชื่อและเงื่อนไขการลงนามฯที่ได้แจ้งไว้กับเอไอเอ)

3.    ให้คณะกรรมการกองทุนส่งเฉพาะแบบฟอร์ม3 (excel file) พร้อมสำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทางของสมาชิกที่ลาออก ต้นฉบับตัวจริง ของทุกคน โดยขีดฆ่าข้อมูล “ศาสนาและกรุ๊ปเลือด” มายังเอไอเอเพื่อเอไอเอจะได้ดำเนินการขายหน่วยและออกเช็คให้กับสมาชิก (ได้ทันภายใน 30วันนับจากวันสิ้นสมาชิกภาพตามที่พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มาตรา 23 กำหนดไว้)

เฉพาะ สมาชิกหรือผู้รับประโยชน์ ที่มีสัญชาติอเมริกัน และสมาชิกหรือผู้รับประโยชน์ที่มีข้อบ่งชี้ถึงการมีสัญชาติอเมริกัน ให้นำส่งแบบฟอร์มความยินยอมตามกฎหมายFATCA(FATCA Consent Form) ฉบับจริง, แบบฟอร์ม W9 หรือ W8BEN ฉบับจริงที่กรอกและลงนามพร้อมลงวันที่โดยสมาชิกหรือผู้รับประโยชน์ พร้อมกับสำเนาบัตรประชาชน/หนังสือเดินทางของสมาชิกหรือผู้รับประโยชน์ โดยขีดฆ่าข้อมูล “ศาสนาและกรุ๊ปเลือด” พร้อมกับแบบฟอร์ม3 ให้เอไอเอ

                2.2 กรณีประสงค์ขอคงเงินไว้ในกองทุนนี้

1. ให้สมาชิกกรอกข้อมูลใน 2 แบบฟอร์มส่งให้คณะกรรมการ ดังนี้

·    แบบฟอร์ม 4 “หนังสือแจ้งความประสงค์ให้คงเงินไว้ในกองทุน” พร้อมชำระค่าธรรมเนียม และแนบสำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรก ตามรายละเอียดในแบบฟอร์ม

·     แบบฟอร์ม 12 หนังสือแจ้งความจำนงเลือกแผนการลงทุนครั้งแรก / เปลี่ยนแผนการลงทุน” กรณีที่สมาชิกประสงค์จะเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนของตนใหม่อีกครั้ง (เฉพาะกรณีนายจ้างเปิดให้สมาชิกเลือกลงทุนได้)

2. ให้คณะกรรมการกองทุนส่ง แบบฟอร์ม 4 และ ใบ Pay-in Slip ที่สมาชิกชำระค่าธรรมเนียมการคงเงินให้เอไอเอ และ แบบฟอร์ม 12 (หากสมาชิกประสงค์จะเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนของตน) มาพร้อมกับแบบฟอร์ม 3 “หนังสือแจ้งการสิ้นสุดสมาชิกภาพ” (สำหรับบริษัท) (excel file) (เอกสารต้นฉบับตัวจริงทั้) ให้เอไอเอ ก่อนวันสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิก

ทั้งนี้ หากมิได้นำส่งแบบฟอร์ม 4 หรือ ใบ Pay-in Slip หรือส่งมาหลังวันสิ้นสุดสมาชิกภาพไปแล้ว ให้ถือว่าสมาชิกประสงค์รับเงินทั้งหมดออกจากกองทุน  หรือ หากมิได้ส่งแบบฟอร์ม 12 ให้ถือว่าสมาชิกที่จะคงเงินไว้ในกองทุนนั้น ประสงค์ให้ลงทุนตามสัดส่วนเงินที่มีอยู่ในแต่ละนโยบายการลงทุน ณ วันที่เอไอเอทำรายการคงเงิน หรือตามแผนการลงทุนเดิมที่ตนได้เคยแสดงเจตนาไว้เมื่อคงเงินครั้งล่าสุด

4.     แบบฟอร์ม 6    “หนังสือรับรองอายุงาน / หนังสือรับรองอายุสมาชิกกองทุน” (หากไม่มีแบบฟอร์มบริษัทเอง) ให้บริษัทออกหนังสือรับรองฯ ให้แก่สมาชิกที่แจ้งคงเงินไว้ในกองทุน โดยให้สมาชิกเก็บหนังสือรับรองฯต้นฉบับไว้เป็นหลักฐาน และส่งสำเนาต่อคณะกรรมการกองทุนของบริษัทใหม่ที่สมาชิกสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุน เพื่อสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีในการนับอายุงานและอายุกองทุน

5.     ให้สมาชิกที่ขอคงเงินไว้ เก็บแบบฟอร์ม 5 หรือ 5.1 “หนังสือขอรับเงินที่คงเงินไว้ในกองทุน ไว้เมื่อต้องการนำเงินออกจากกองทุน หรือโอนย้ายเงินไปกองทุนอื่น

2.3 กรณีขอโอนย้ายสมาชิกไปกองทุนอื่น / นายจ้างอื่น ให้คณะกรรมการกองทุนกรอกรายละเอียดของสมาชิกที่จะโอนย้ายไปกองทุนอื่น/นายจ้างอื่นใน 2 แบบฟอร์ม ดังนี้

·     แบบฟอร์ม 3 “หนังสือแจ้งการสิ้นสุดสมาชิกภาพ” (สำหรับบริษัท) (excel file)

·     แบบฟอร์ม 7 “จดหมายขอแจ้งโอนย้ายสมาชิก”

และส่งต้นฉบับตัวจริงให้เอไอเอ เพื่อดำเนินการขายหน่วยและออกเช็คสั่งจ่ายในนามกองทุนใหม่ ทั้งนี้ สมาชิกจะต้องนำเช็คดังกล่าวไปให้นายจ้างใหม่ เพื่อดำเนินการนำเงินเข้ากองทุนใหม่ต่อไป

 

2.4 กรณีขอโอนย้ายไปกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF for PVD) ให้คณะกรรมการกองทุนกรอกรายละเอียดของสมาชิกที่จะโอนย้ายไปรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF for PVD) ในแบบฟอร์ม 3 (excel file) และส่งต้นฉบับตัวจริงให้เอไอเอ พร้อมแนบเอกสาร ดังต่อไปนี้ เพื่อดำเนินการขายหน่วยและออกเช็คสั่งจ่ายในนามกองทุนใหม่

·     แบบฟอร์ม 3 “หนังสือแจ้งการสิ้นสุดสมาชิกภาพ” (สำหรับบริษัท) (excel file)

·     หนังสือ/แบบฟอร์มคำสั่งรับโอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเข้ากองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

·     สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง โดยขีดฆ่าข้อมูล “ศาสนาและกรุ๊ปเลือด”

ทั้งนี้ เอไอเอจะต้องนำเช็คดังกล่าวส่งไปให้นายจ้าง หรือบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เพื่อดำเนินการนำเงินเข้ากองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพต่อไป

 

 

2.5 กรณีอายุตัวครบ 55 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและขอรับเงินจากกองทุนเป็นงวด

1. ให้สมาชิกกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม ดังนี้ พร้อมชำระค่าธรรมเนียม และส่งให้คณะกรรมการกองทุนหรือฝ่ายบุคคลก่อนวันสิ้นสุดสมาชิกภาพ

·       แบบฟอร์ม 13 “หนังสือแจ้งความประสงค์ขอรับเงินจากกองทุนเป็นงวด”

·       แบบฟอร์ม 12 “หนังสือแจ้งความจำนงเลือกแผนการลงทุนครั้งแรก / เปลี่ยนแผนการลงทุน” (หากสมาชิกประสงค์จะเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนของตนใหม่) (เฉพาะกรณีนายจ้างเปิดให้สมาชิกเลือกลงทุนได้)

2. ให้คณะกรรมการกองทุนส่งแบบฟอร์มดังกล่าวข้างต้น (เอกสารต้นฉบับตัวจริงทั้งหมด)  และ ใบ Pay-in Slip ที่สมาชิกชำระค่าธรรมเนียม พร้อมกับ แบบฟอร์ม 3 “หนังสือแจ้งการสิ้นสุดสมาชิกภาพ” (สำหรับบริษัทกรอก) (excel file) ให้เอไอเอ ก่อนวันสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิก

ทั้งนี้ เมื่อต้องการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับเงินจากกองทุนเป็นงวด ให้สมาชิกที่ได้แจ้งความประสงค์ขอรับเงินจากกองทุนเป็นงวดไว้แล้ว กรอกรายละเอียดใน แบบฟอร์ม 14 “หนังสือแจ้งความประสงค์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับเงินจากกองทุนเป็นงวด” และส่งเอกสารต้นฉบับตัวจริงมาให้เอไอเอล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันครบกำหนดรับเงินงวดถัดไป หากการแจ้งเปลี่ยนแปลงน้อยกว่า 30 วัน การเปลี่ยนแปลงจะมีผลในงวดถัดจากงวดต่อไป

หากมิได้ส่งแบบฟอร์ม 12 ให้ถือว่าสมาชิกที่จะรับเงินงวดนั้น ประสงค์ให้ลงทุนตามสัดส่วนเงินที่มีอยู่ในแต่ละนโยบายการลงทุน ณ วันที่เอไอเอทำรายการ หรือตามแผนการลงทุนเดิมที่ตนได้เคยแสดงเจตนาไว้เมื่อคงเงินครั้งล่าสุด

                2.6 กรณีสมาชิกเสียชีวิต ให้ส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้เพิ่มเติม มายังเอไอเอ

·       แบบฟอร์ม 3 “หนังสือแจ้งการสิ้นสุดสมาชิกภาพ” (สำหรับบริษัทกรอก) (excel file) (เอกสารต้นฉบับตัวจริง)

·       สำเนาใบมรณบัตร (โดยให้คณะกรรมการกองทุนเป็นผู้รับรองสำเนาถูกต้อง)

·       แบบฟอร์ม 2 “หนังสือระบุผู้รับผลประโยชน์” (เอกสารต้นฉบับตัวจริง) และ

·       สำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทางและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับผลประโยชน์ทุกราย (โดยให้ผู้รับผลประโยชน์แต่ละรายเป็นผู้รับรองสำเนาถูกต้อง โดยขีดฆ่าข้อมูล “ศาสนาและกรุ๊ปเลือด”)

 

กรณีที่ 3 สมาชิกที่คงเงินไว้ในกองทุนนี้ ต่อมาประสงค์จะขอรับเงินหรือโอนย้ายเงินดังกล่าวไปกองทุนอื่น

·     แบบฟอร์ม 5 “หนังสือขอรับเงินที่คงเงินไว้ในกองทุน ให้สมาชิกกรอกรายละเอียดและส่งเอกสารต้นฉบับตัวจริง ให้เอไอเอ เพื่อดำเนินการขายหน่วยและสั่งจ่ายเงินกองทุนตามที่สมาชิกแจ้ง

ทั้งนี้ หากไม่ได้รับการติดต่อจากสมาชิกภายใน 30 วันก่อนครบกำหนดตามแบบฟอร์ม 4 แล้ว ให้ถือว่าสมาชิกไม่ประสงค์จะคงเงินต่อ และให้บริษัทจัดการดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีของสมาชิกตามบัญชีธนาคารที่สมาชิกได้แจ้งไว้ในแบบฟอร์ม 4  พร้อม หักภาษี ณ ที่จ่าย

ยกเว้น กรณีสมาชิกที่ขอคงเงินไว้เสียชีวิต ให้ผู้จัดการมรดกส่งเอกสารเพิ่มเติมนี้มาให้ เอไอเอ

·     แบบฟอร์ม 5.1 “หนังสือขอรับเงินที่คงเงินไว้ในกองทุน (กรณีสมาชิกคงเงินเสียชีวิต)”

·     คำสั่งศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดก

·     สำเนาใบมรณบัตร

·     สำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง โดยขีดฆ่าข้อมูล “ศาสนาและกรุ๊ปเลือด” และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดก

 

กรณีที่ 4 รับสมาชิกใหม่ที่โอนย้ายมาจากกองทุนอื่น / นายจ้างอื่น (บริษัทในเครือ / ไม่ใช่บริษัทในเครือ)

หลังจากสมัครเป็นสมาชิกกองทุนตามกรณี 1 เรียบร้อยแล้ว ให้คณะกรรมการกองทุนกรอกรายละเอียดของสมาชิกใหม่ที่จะรับโอนเข้ากองทุนนี้ และส่งเอกสารดังนี้มาให้เอไอเอ เพื่อดำเนินการซื้อหน่วยของเงินที่รับโอนมาให้สมาชิกต่อไป

·     แบบฟอร์ม 8 “หนังสือแจ้งรับโอนสมาชิก เอกสารต้นฉบับตัวจริง

·     เช็คสั่งจ่าย ชื่อกองทุน “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งจดทะเบียนแล้ว” หรือ ใบ payin เข้าบัญชีกองทุน (ฉบับสำเนา) จากบริษัทจัดการเดิม

·     รายงานยอดเงินรับโอนของสมาชิก จากบริษัทจัดการเดิม

กรณีที่ 5 ขอหยุดนำส่งเงินกองทุนเป็นการชั่วคราว เช่น ลาบวช ลาคลอด ลาไปศึกษาต่อ โอนย้ายไปทำงานต่างประเทศ เป็นต้น เพื่อรักษาสถานภาพการเป็นสมาชิกกองทุน

·     แบบฟอร์ม 9 “หนังสือการหยุดนำส่งเงินเข้ากองทุนเป็นการชั่วคราว” ให้คณะกรรมการกองทุนกรอกรายละเอียดและส่งเอกสารต้นฉบับตัวจริงมาให้เอไอเอ

ทั้งนี้ หากไม่มีการแจ้งให้เอไอเอทราบ จะถือว่าสมาชิกรายนั้นนำส่งเงินเข้ากองทุนล่าช้า ซึ่งนายจ้างจะต้องเสียค่าปรับตามที่พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มาตรา 10 กำหนดไว้

 

กรณีที่ 6 สมาชิกเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล หรือ เปลี่ยนรหัสสมาชิกกองทุนใหม่

                   ให้คณะกรรมการกองทุนกรอกรายละเอียดสมาชิกและส่งเอกสาร ดังนี้ มาให้เอไอเอ เพื่อดำเนินการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลสมาชิกกองทุนต่อไป

·     แบบฟอร์ม 10 “หนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลง ชื่อ-นามสกุล / เปลี่ยนรหัสสมาชิกกองทุนใหม่” เอกสารต้นฉบับตัวจริง

·     สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ที่ออกโดยเขตหรืออำเภอ (โดยให้สมาชิกรับรองสำเนาถูกต้อง)

 

กรณีที่ 7 ข้อบังคับกองทุนเปิดให้สมาชิกสามารถเลือกและเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมของตนเองได้ (ตามเอกสารแนบท้ายข้อบังคับกองทุน)

·     แบบฟอร์ม 11 “หนังสือแจ้งความประสงค์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมของพนักงาน” ให้สมาชิกกรอกรายละเอียด และส่งให้คณะกรรมการกองทุนภายในช่วงเวลาที่กำหนด เพื่อให้บริษัทดำเนินการปรับอัตราเงินสะสมของสมาชิกในฐานข้อมูลและจำนวนเงินสะสมที่จะหักจากเงินเดือนของสมาชิก และนำส่งเงินในอัตราใหม่ โดยให้ฝ่ายบุคคลของบริษัทเก็บไว้เป็นหลักฐาน (ไม่ต้องส่งมาให้เอไอเอ)

ทั้งนี้ สมาชิกไม่ได้ส่งแบบฟอร์ม 11 ในช่วงเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าสมาชิกประสงค์จะเลือกจ่ายในอัตราเงินสะสมที่ได้แจ้งไว้ครั้งล่าสุด

กรณีที่ 8 สมาชิกประสงค์จะเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนของตนเองใหม่ (เฉพาะกรณีนายจ้างเปิดให้สมาชิกเลือกลงทุนได้) ให้สมาชิกกรอกรายละเอียดใน 2 แบบฟอร์มนี้ และส่งให้คณะกรรมการกองทุนภายในช่วงเวลาที่กำหนด เพื่อรวบรวมและส่งเอกสารต้นฉบับตัวจริงมาให้เอไอเอ

·     แบบฟอร์ม 12 “หนังสือแจ้งความจำนงเลือกแผนการลงทุนครั้งแรก / เปลี่ยนแผนการลงทุน”

·     แบบฟอร์ม 17 “แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกแผนการลงทุน” (Member Risk Profile)

ทั้งนี้ หากเอไอเอ ไม่ได้รับแบบฟอร์ม 12 ในช่วงเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าสมาชิกประสงค์จะเลือกแผนการลงทุนเดิมที่ได้แจ้งไว้ครั้งล่าสุด

Categories: ข่าว