เพิ่มเติมหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการและพนักงานวิสหากิจ

เพิ่มเติมหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการและพนักงานวิสหากิจ ธนาคารออมินได้เพิ่มเติมหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อและมีโปรโมชั่นสินเชื่อตามข้อตกลงดังนี้ เพิ่มเติมหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อสวัสดิการข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจสำหรับบุคลากรที่มีอัตราเงินเดือนตั้งแต่ 25,000 บาทขึ้นไป ให้สามารถกู้ได้โดยไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน จำนวนเงินกู้สูงสุด 1,500,000 บาท สามารถนำไปชำระหนี้สินเชื่อรายย่อยประเภทอื่นได้ โปรโมชันสินเชื่อสวัสดิการอเนกประสงค์สำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ เพื่อเป็นค่าอุปโภค หรือชำระหนี้สินอื่นๆ มีอัตราดอกเบี้ยต่ำ 6.995% (MRR ต่อปี) และไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน ทั้งนี้จะต้องจัดทำนิติกรรมสัญญาภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2566

AIA PVD แอพพลิเคชั่น สำหรับสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ภายใต้การจัดการของเอไอเอ พร้อมให้ดาวน์โหลดแล้ววันนี้

ใหม่! AIA PVD แอพพลิเคชั่น สำหรับสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ภายใต้การจัดการของเอไอเอ พร้อมให้ดาวน์โหลดแล้ววันนี้ :New! AIA PVD mobile application for provident fund members under AIA fund management is ready for Download New! AIA PVD mobile application for provident fund members under AIA fund management is ready for Download

สายตรงผู้บริหาร

สายตรงผู้บริหาร อธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา โทร. 0-4422-4001 อีเมล anan@sut.ac.th รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และงบประมาณ รองศาสตราจารย์ ดร.พีระพงษ์ อุฑารสกุล โทร 0-4422-4702 อีเมล uthansakul@sut.ac.th รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย โชติษฐยางกูร โทร 0-4422-4426 อีเมล cjothit@sut.ac.th รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ศาสตราจารย์ ดร.หนึ่ง เตียอำรุง ,(รักษาการ) โทร 0-4422-4153 อีเมล neung@sut.ac.th รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไป ผู้ชวยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราวรรณ บุรีภักดี โทร 0-4422-4246 อีเมล adcharawan@sut.ac.th รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน ทรัพย์สิน และวิสาหกิจ ผู้ชวยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ชัย จิตตะมัย โทร 0-4422-4003 Read more…

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2564

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

แบบฟอร์มกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ข้อมูลพื้นฐานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พื้นฐานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสิทธิประโยชน์ด้านภาษีที่สมาชิกควรทราบ ข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ข้อมูลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำหรับสมาชิกใหม่เพื่อให้ศึกษาก่อนสมัคร ใบสมัคร หนังสือระบุผู้รับผลประโยชน์ และใบเลือกแผนการลงทุน สำหรับสมาชิกใหม่ https://youtu.be/notE7T7Ixlo แบบฟอร์มกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีซึ่งจดทะเบียนแล้ว กรณีที่ 1 สมัครสมาชิกใหม่   1.1 กรณีนายจ้างไม่เปิดให้สมาชิกเลือกลงทุนได้ด้วยตนเอง (NON Choice) ให้พนักงานใหม่ที่จะเข้ากองทุนกรอกข้อมูลใน2 แบบฟอร์ม ดังนี้ส่งให้คณะกรรมการกองทุน และให้คณะกรรมการกองทุนเก็บไว้ที่บริษัทเพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิง  (ไม่ต้องส่งมาให้ทาง เอไอเอ) ·   แบบฟอร์ม 1      “ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก” (ไม่ต้องส่งมาให้ทางเอไอเอ) ·    แบบฟอร์ม 2      “หนังสือระบุผู้รับผลประโยชน์” (ไม่ต้องส่งมาให้ทางเอไอเอ) เฉพาะ สมาชิกที่มีสัญชาติอเมริกัน และสมาชิกที่มีข้อบ่งชี้ถึงการมีสัญชาติอเมริกัน ให้นำส่งสำเนาแบบฟอร์ม พร้อมกับสำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางของสมาชิก โดยขีดฆ่าข้อมูล“ศาสนาและกรุ๊ปเลือด” และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) และแบบฟอร์ม W-9หรือ W-8BEN ฉบับจริงพร้อมกับแบบฟอร์มความยินยอมตามกฎหมาย FATCA Read more…