สายตรงผู้บริหาร

Published by admin on

สายตรงผู้บริหาร

อธิการบดี
รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา
โทร. 0-4422-4001
อีเมล anan@sut.ac.th

รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และงบประมาณ
รองศาสตราจารย์ ดร.พีระพงษ์ อุฑารสกุล
โทร 0-4422-4702
อีเมล uthansakul@sut.ac.th

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ
รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย โชติษฐยางกูร
โทร 0-4422-4426
อีเมล cjothit@sut.ac.th

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
ศาสตราจารย์ ดร.หนึ่ง เตียอำรุง ,(รักษาการ)
โทร 0-4422-4153
อีเมล neung@sut.ac.th

รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไป
ผู้ชวยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราวรรณ บุรีภักดี
โทร 0-4422-4246
อีเมล adcharawan@sut.ac.th

รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน ทรัพย์สิน และวิสาหกิจ
ผู้ชวยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ชัย จิตตะมัย
โทร 0-4422-4003
อีเมล jittamai@sut.ac.th

รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ นวัตกรรม และความเป็นผู้ประกอบการ
อาจารย์ ดร.มัลลิกา สังข์สนิท
โทร 0-4422-3405
อีเมล mullika@g.sut.ac.th

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
รองศาสตราจารย์ ดร.อติชาต วงศ์กอบลาภ
โทร 0-4422-4496
อีเมล atichat@sut.ac.th

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.กองพล อารีรักษ์
โทร 0-4422-4363
อีเมล kongpol@sut.ac.th

Categories: ITA