สายตรงผู้บริหาร

สายตรงผู้บริหาร อธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา โทร. 0-4422-4001 อีเมล anan@sut.ac.th รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และงบประมาณ รองศาสตราจารย์ ดร.พีระพงษ์ อุฑารสกุล โทร 0-4422-4702 อีเมล uthansakul@sut.ac.th รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย โชติษฐยางกูร โทร 0-4422-4426 อีเมล cjothit@sut.ac.th รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ศาสตราจารย์ ดร.หนึ่ง เตียอำรุง ,(รักษาการ) โทร 0-4422-4153 อีเมล neung@sut.ac.th รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไป ผู้ชวยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราวรรณ บุรีภักดี โทร 0-4422-4246 อีเมล adcharawan@sut.ac.th รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน ทรัพย์สิน และวิสาหกิจ ผู้ชวยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ชัย จิตตะมัย โทร 0-4422-4003 Read more…